آرشیو

  • انرژی مثبت – صخره و سنگ

    صخره و سنگ اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد … If there weren’t stones and rocks where the river passes through, the sound of water wouldn’t…